Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Проекти на нормативни актове

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Нови пазар
25.08.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Нови пазар

 

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации” с предмет:

            „Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Нови пазар”

 

  1. Становища, мнения и коментари...

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нови пазар
21.01.2020

Проект : изменение на Наредба за общинската собственост
09.08.2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКA OТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар
18.12.2018

Изготвен е проект на: Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нови пазар.
04.06.2018

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В PEГИСТЪР В ОБЩИНАНОВИ ПАЗАР
23.11.2016