Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Всичко за COVID-19
З А П О В Е Д №423/10.04.2020 год. гр.Нови пазар - на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед РД-01-179/06.04.2020 год., на Министъра на здравеопазването и обявеното с решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение
22.04.2020

З А П О В Е Д

 

№ 423
от 10.04.2020 год. гр.Нови пазар

 

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед РД-01-179/06.04.2020 год., на Министъра на здравеопазването и обявеното с решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Изменям моя заповед 339/21.03.2020 год., като т. 4 се отменя.  2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел предотвратяване на ограниченията върху дейността на собствениците на кафе автомати и вендинг машини и минимизиране на финансовите им загуби.

   

            Копие от заповедта да се публикува незабавно на сайта на Община Нови пазар, да се популяризира в средствата за масова информация и да се изпрати на членовете на Общинския кризисен щаб, на Заместник-кметовете, Председателя на Общински съвет, Директорите на дирекции и на общински предприятия, кметовете на кметства и кметските наместници.

 

            Заповедта да се съобщи на началника на РУ – Нови пазар и на Секретаря на Община Нови пазар за сведение и упражняване на контрол за изпълнение на мерките.

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР