Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Банкови сметки на Община Нови пазар за местен бюджет
     Уведомяваме Ви, че плащанията по Закона за местните данъци и такси, каквито са данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства, данък придобиване и патентен данък се извършват по следната сметка и кодове:ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

BIC: FINVBGSF

БАНКОВА СМЕТКА: BG92FINV91508415926535
    КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ44 21 00
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА44 22 00
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА44 23 00
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ44 24 00
ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО44 25 00
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК44 28 00
ДРУГИ /ПЪТЕН ДАНЪК МИН.ГОД./44 34 00
ГЛОБИ, САНКЦИИ44 65 00
Срокове за плащане на данъчни задължения за 2011 г.


Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в
следните срокове:


От 01.03.2011г. до 30.06.2011г. - първа вноска

От 01.06.2011г. до 30.10.2011г. - втора вноска

     На предплатилите от 01.03.2011г. до 30.04.2011г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.


Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски:

От 01.03.2011г. до 30.06.2011г. - първа вноска

От 01.06.2011г. до 30.10.2011г. - втора вноска

     На предплатилите от 01.03.2011г. до 30.04.2011г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.


Патентен данък - заплаща се на четири равни вноски, както следва:

За първо тримесечие - до 31.01.2011г.

За второ тримесечие - до 30.04.2011г.

за трето тримесечие - до 31.07.2011г.

за четвърто тримесечие - до 31.10.2011г.

     Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.Цени на услуги за издаване на удостоверения и служебни бележки по ЗМДТ

Вид на услугатаобикновенабързаекспресна
Удостоверение за данъчна оценка по чл.264,ал.1 от ДОПКдо 14 дни - 5.00 лв.до 3 дни - 7.00 лв.до 1 ден - 15.00 лв.
Удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от приложение №2 от ЗМДТдо 14 дни - 5.00 лв.до 3 дни - 7.00 лв.до 1 ден - 15.00 лв.
Удостоверение за декларирани даннидо 7 дни - 4.50 лв.до 3 дни - 7.00 лв.до 1 ден - 15.00 лв.
Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПКдо 7 дни - 2.00 лв.до 3 дни - 3.00 лв.до 1 ден - 5.00 лв.
Служебна бележка за МПСдо 7 дни - 3.00 лв.до 3 дни - 4.00 лв.до 1 ден - 7.00 лв.