Позиция: Начало >> Общината >> УслугиАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
1. Издаване на скица за недвижим имот /за съда, за строеж или презаверка/

Необходими документи:

- документ за собственост на имота;
- документ за учредено право на строеж, пристрояване или надстрояване;
- пълномощно /при нужда/;
- скица /при презаверка/;
- удостоверение за наследници /при необходимост/;
- документ за платена такса;
Такса
СрокСкица за съдСкица за строежСкица-виза
Нормален - до 10 дни15 лв.25 лв.15 лв.
Бърз - до 3 дни30 лв.50 лв.30 лв.
Експресен - 1 ден45 лв.75 лв.45 лв.

презаверка на скица – 5.00лв.;


2. Издаване на виза за проектиране

необходими документи:

- документ за собственост на имота;
- документ за учредено право на строеж, пристрояване или надстрояване;
- пълномощно /при нужда/;
- скица-предложение за виза;
- виза за проектиране /при презаверка/;
- удостоверение за наследници /при необходимост/;
- документ за платена такса;

Срок за изпълнение: 14 дни от постъпване на заявлението;

3. Издаване на удостоверение за търпимост

необходими документи:

- документ за собственост;
- скица на поземления имот /урегулиран или неурегулиран/ от стар кадастрален план;
- заповед за одържавяване;
- декларация за период на извършване;
- части от одобрен проект и/или разрешение за строеж /в случаите, в които има отклонение от издадени строителни книжа/;
- документ за деклариран имот;
- други документи;
Срок: на изпълнение: 1 месец от постъпване на заявлението;
Такса: съгласно наредбата

4. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията

Необходими документи:

- заявление /свободен текст/;
- документ за собственост;
- заповед за възстановяване на имота и др.;

Срок: 7 дни от постъпване на заявлението
Такса: 10.00 лв.

5. Регистрация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория

Необходими документи:

за строежите от ІV категория:

1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот;
2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:
а/. разрешение за строеж /акт за узаконяване/;
б/. протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
в/. заверена заповедна книга;
г/. акт обр.14 за приемане на конструкцията;
д/. констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения;
е/. документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
ж/. документ от агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
3. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
4. Технически и енергиен паспорт;
5. Други документи, изискващи се по закон съобразно спецификата на строежа;

за строежите от V категория
категория се прилагат документите по т. 1, 2a, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, т. 3 и т. 4;

Срок на изпълнение: 7 дни след постъпване на заявлението;
Такса:
- за физически лица и еднолични търговци - 50.00 лв.;
- за юридически лица – 100.00 лв.

6. Одобряване изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ и одобряване Работен устройствен план /РУП/

Необходими документи:

- удостоверение за наследници /при наследствени имоти/;
- скица с предложение за исканото изменение;
- мотиви и основания за исканото изменение от проектанта;
- декларация от заинтересуваните съседи по чл. 131 ЗУТ;
- писмено съгласие с нотариално заверени подписи от собствениците и носителите на ограничени вещни права на съседните имоти, при искане за свързано застрояване на граница между тях;

Срок на изпълнение:
Такса:

Одобряване на /ПУП/:
а/. на юридически лица и еднолични търговци:
- до 3 дка – 100,00 лв.;
- от 3 дка – 20 дка – 150,00 лв.;
- над 20 дка – плюс 2,20 лв./дка, но не повече от 400,00 лв.;
б/. на физически лица:
- до 3 дка – 50,00 лв.;
- от 3 дка - 20 дка – 100,00 лв.;
- над 20 дка – 100,00 лв. плюс 2,00 лв/дка.

Одобряване на ПУП за линеен обект:
а/. на юридически лица и еднолични търговци на метър линеен – 5,00 лв., но не по малко от 100,00 лв. и не повече от 500,00 лв.;
б/. на физически лица на метър линеен – 3,00 лв., но не по малко от 50,00 лв. и не повече от 300,00 лв;

За допускане изработването на ПУП:
а/. на юридически лица и еднолични търговци – 50,00 лв.;
б/. на физически лица – 30,00 лв.;

7. Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи:

1. Документ за собственост/отстъпено право на строеж/;
2. Документи доказващи наличието на съгласия, изискващи се по:
а/. чл. 183, ал.1 от ЗУТ при строителство в собствен недвижим имот или при сграда с режим на етажна собственост, изградена върху собствен имот – нотариално заверено и вписано заявление от всички собственици /етажни собственици/;
б/. чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост: - нотариално заверено заявление от непосредствените съседи – при обекти на първия етаж; - решение на общото събрание, заедно с нотариално заверено заявление от непосредствените съседи – при обекти на друг надземен етаж;
в/. чл. 39, ал. 2 от ЗУТ при преустройство в жилищни зони,свързани с масов достъп на външни лица и наднормено шумово и др.замърсяване – съгласията по чл. 38 заедно с нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти;
3. Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот – при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал. 3 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗУТ;
4. Скица /виза/ за проектиране;
5. Проектна документация;
6. Положителни становища, изискващи се с нормативен акт за съответния обект, в случаите на чл. 143, ал. 5 от ЗУТ;
7. Разрешения по чл. 144, ал. 1, т. 5 от ЗУТ изискващи се с нормативен акт за съответния обект;

Срок на изпълнение: 7 дни след одобряване на инвестиционните проекти, съответно след постъпване на писменото заявление;
Такса:

Разрешение за строеж:
а/. на юридически лица и еднолични търговци на кв.м. застроена площ – 0,70 лв., но не по-малко от 50,00 лв. и не повече от 1000,00 лв.;
б/. на физически лица на кв.м. застроена площ – 0,50 лв.

При линейни обекти:
в/. на юридически лица и еднолични търговци на метър линеен – 0,50 лв., но не по-малко от 100,00 лв. и не повече от 500,00 лв.;
г/. на физически лица на метър линеен – 0,30 лв., но не повече от 150,00 лв.;

Разрешение за ремонт/поддържане на сгради и съоръжения, монтаж на инсталации/:а/. на юридически лица и еднолични търговци – 50,00 лв.;
б/. на физически лица – 20,00 лв.;
в/. за монтаж на инсталация за газифициране жилища на физически лица – 20,00 лв.;

8. Предоставяне на копия от документи по ЗУТ

Необходими документи:

- документ, доказващ качеството заинтересовано лице;
- копие от документа за самоличност;
- удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ и ЕТ/;
- пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/;
- документ за внесена такса; други документи;

Срок на изпълнение: 7 дни, а когато се налага установяване на факти и извършване на проверки – 1 месец;
Такса: по Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги в общината;

9. Издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по чл. 56 по ЗУТ.

Необходими документи:

- документ за собственост
- договор за ползване на общински или държавен терен;

Срок на изпълнение: 7 дни от постъпване на заявлението
Такса:

а/. за юридически лица – 10,00 лв/кв.м.;
б/. за физически лица – 5,00 лв/кв.м.;


10. Премахване, поправяне или заздравяване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността сгради

Необходими документи:

- сигнал по образец

Срок на изпълнение: издава се заповед в 1 месечен срок от началото на производството, а при необходимост от мнението или съгласието на друг орган – срока се продължава с още 1 месец;
Такса: няма

11. Съгласуване и одобряване на идейни, технически и работни инвестиционни проекти

Необходими документи:

1. Документ за собственост /право на строеж/;
2. Документ доказващ наличието на съгласия, изискващи се по:
а/. чл.183, ал. А от ЗУТ при строителство в съсобствен имот или при сграда с режим на етажна собственост,изградена върху собствен имот – нотариално заверено и вписано заявление от всички собственици /етажни собственици/;
б/. чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост- нотариално заверена декларация от непосредствените съседи /при обект на първия етаж/, решение на общото събрание, заедно с нотариално заверено заявление от непосредствените съседи /при обект на друг надземен етаж/;
в/. чл. 39, ал. 2 от ЗУТ при преустройство в жилищни зони, свързани с масов достъп на външни лица и наднормено шумово и др. замърсяване – съгласията по чл. 38 заедно с нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти;
3. Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот /при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал.3 от ЗУТ на границата между два имота, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗУТ/;
4. Проектна документация;
5. Становища, изискващи се по чл.143, ал. 5 от ЗУТ; 6. ОСИП за енергийна ефективност;

Срок на изпълнение: 7 дни;
Такса:

При ново строителство: /ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО/
а/. на юридически лица и еднолични търговци на кв.м. застроена /разгъната/ площ -1,20 лв., не по малко от 50,00 лв. и не повече от 500,00 лв.;
б/. на физически лица на кв.м. застроена /разгъната/ площ – 1,20лв.;

/НИСКО СТРОИТЕЛСТВО – ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ/
в/. на юридически лица и еднолични търговци – на метър линеен – 2,00лв., но не по-малко от 50,00 лв. и не повече от 500,00 лв.;
г/. на физически лица – на метър линеен – 1,20 лв., но не по-малко от 50,00 лв. и не повече от 150,00 лв.;

При преустройство на съществуващи сгради:
д/. на юридически лица и еднолични търговци на кв.м.застроена /разгъната/ площ –1,00лв., но не повече от 500,00 лв.;
е/. на физически лица на кв.м.застроена /разгъната/ площ – 0,60 лв.;

12. Отразяване в разписния лист /имотен регистър/ към кадастралния план /карта/ на промени в собствеността на недвижимите имоти

Необходими документи:

- документ за собственост на имота;
- документ за учредено право на строеж;

Срок: веднага
Такса: няма

13. Даване на устни справки за кадастралния и устройствен статут на недвижимите имоти, съгласно ПУП

Необходими документи: няма

Срок: веднага
Такса:ямаДирекция “ТСУ”
[назад]  [нагоре]